جو
مقدار : 700    واحد : تن
شماره درخواست : 21
وضعیت : درحال نمایش
تعداد پاسخ : 0
تاریخ انقضا درخواست : 1397/8/10
تعداد مشاهده : 3
ذرت دانه ای
مقدار : 100000    واحد : کیلوگرم
شماره درخواست : 19
وضعیت : درحال نمایش
تعداد پاسخ : 0
تاریخ انقضا درخواست : 1397/7/30
تعداد مشاهده : 39